TrailerDuranga 2022 Official Trailer Watch Now ZEE5 Channel & OTT Releases on...

Duranga 2022 Official Trailer Watch Now ZEE5 Channel & OTT Releases on 19th August

Gulshan Devaiah & Drashti Dhami staring Duranga 2022 Official Trailer Now Streaming on ZEE5 also to releasing on OTT officially from August 19th, 2022.

Star Cast of Duranga Movie

Gulshan Devaiah: Sammit Patel/ Abhishek Banne

Drashti Dhami: Ira Jaykar Patel

Hera Mishra: Anya Patel

Rajesh Khattar: Dr. Patel

Divya Seth: Anupriya Patel

Zakir Hussain: Bala Banne

Barkha Bisht: Prachi Banne

Abhijit Khandkekar: Vikas Sarode

Related Stories